Αγία Σουσάνικ η βασίλισσα της Γεωργίας Μάρτυς στη Γεωργία, από Αρμενία (+458) – 26 Μαΐου

https://armeniaofmyheart.wordpress.com

http://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

ARMENIA OF MY HEART

5d72ff03883e075b57b480c15a7c6673.jpg

4467957795478092505-account_id=199.jpg

Αγία Σουσάνικ, θυγατέρα Αγίου Βαρδάν

Ο τάφος της Αγίας Σουσάνικ

5173704066620000647-account_id=199.jpg

8027450587143245398-account_id=199.jpg

Αγία Σουσάνικ η βασίλισσα της Γεωργίας

Μάρτυς στη Γεωργία, από Αρμενία (+458)

26 Μαΐου

Ἡ ἁγία Σουσάννα, ἤ ὅπως τήν ἀποκαλοῦσαν χαϊδευτικά Σουσάνικ, ἔζησε τόν 5ο αἰώνα μ.Χ. Καταγόταν ἀπό τήν Ἰβηρία, τήν σημερινή Γεωργία, τῆς ὁποίας βασιλιάς ἦταν ὁ Βαχτάν Γοργοσάλ.

Ὁ σύζυγος τῆς Σουσάνικ, ὁ Βερκέν, ἦταν πιτιάχς, ἤτοι βασιλιάς-ἄρχοντας μιᾶς περιοχῆς τῆς Γεωργίας πού ὀνομαζόταν Κάρτλη. Ἦταν Χριστιανός, ἀλλά μόνον κατά τό ὄνομα. Τελικά, ἀρνήθηκε τήν πίστη του καί ὑποτάχθηκε χωρίς ἰδιαίτερο λόγο στόν βασιλέα τῆς Περσίας καί ἀσπάσθηκε τήν πίστη τῶν πυρσολατρῶν Περσῶν. Ζήτησε, μάλιστα, ἀπό τήν σύζυγό του, ἡ ὁποία ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, νά ἀρνηθῆ καί αὐτή τήν πίστη της. Ἐκείνη τόν ἤλεγξε γιά τήν ἀποστασία του καί στήν συνέχεια ὁμολόγησε μέ παρρησία τήν πίστη της στόν ἀληθινό Θεό. Τότε ἐκεῖνος τήν βασάνισε σκληρά, ἀνελέητα, καί γεμάτη πληγές τήν ἔριξε στήν φυλακή, ἡ ὁποία ἦταν ἕνα ἀνήλιαγο μπουντρούμι. Ἐκεῖ ἡ ἁγία πέρασε τά ὑπόλοιπα ἕξι χρόνια τῆς ζωῆς της μέ ὑπομονή, νηστεία καί προσευχή.

Ὅταν, κάποια στιγμή, πληροφορήθηκε ὅτι καί τά τρία παιδιά της ἀλλαξοπίστησαν, πόνεσε βαθειά, ἔκλαυσε πικρά, καί προσευχήθηκε θερμά γιά τήν μετάνοιά τους καί τήν Continue reading “Αγία Σουσάνικ η βασίλισσα της Γεωργίας Μάρτυς στη Γεωργία, από Αρμενία (+458) – 26 Μαΐου”

Advertisements

Άγιος Μεγαλομάρτυς Βαρδάν (St Vardan) της Αρμενίας & η συνοδία του, Μάρτυρες στην Αρμενία (+451) – 17 Οκτωβρίου

http://saintsofmyheart.wordpress.com

https://armeniaofmyheart.wordpress.com

ARMENIA OF MY HEART

SAINTS OF MY HEART

sevan-lake.jpg

Αρμενία

16 - 1.jpg

Άγιος Μεγαλομάρτυς Βαρδάν (Βαρτάν) & οι συνοδία του

Μάρτυρες στην Αρμενία (+451)

26 Μαΐου

Ἅγιοι Ἐπίσκοποι καί Πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες στήν Ἀρμενία (26/5, +451)

Ἅγιοι Μάρτυρες στήν Ἀρμενία (26/5, +451)

Ἅγιος Βαρδάν / Βαρτάν μεγαλομάρτυς καί ἡ συνοδία του, μάρτυρες στό Ἀβαράιρ Ἀρμενίας (26/5, +451)

Ἅγιος Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας, Λεόντιος Πρεσβύτερος οἱ ἱερομάρτυρες καί ἡ συνοδία τους, μαρτρες στήν Περσία, ἀπό Ἀρμενία (26/5, +451)

Ἅγιος Ἀμαζασπεάν, αὐτάδελφος τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρδάν, μάρτυς στό Ἀβαράιρ Ἀρμενίας (26/5, +451)

Ἅγιος Ἀμαγιάκ, αὐτάδελφος τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρδάν, μάρτυς στό Ἀβαράιρ Ἀρμενίας (26/5, +451)

Ἁγία Βαρδενή/Σουσάνικ βασίλισσα Γεωργίας, θυγατέρα Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρδάν, μάρτυς στήν Γεωργία (26/5, +458)

Χορέν, Ἀρτάκ, Τατσάτ, Νερσέ, Βαάν, Ἀρσένιος καί Γκαρεγκίν, στρατιῶτες ἀπ’ τή συνοδία τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρδάν, μάρτυρες στό Ἀβαράιρ Ἀρμενίας (26/5, +451)

220px-vartan_mamigonian_statue_in_yerevan

Πηγή:

https://plus.google.com/u/0/communities/114191249873208593018

Άγιοι… Οι Καλύτεροί μας Φίλοι

Κοινότητα G+

Ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυς Βαρδᾶν (Βαρτᾶν) γεννήθηκε στήν οἰκογένεια τοῦ ἀρχιστρατήγου τῆς Ἀρμενίας Ἀμαζάσπ Μαμικονιᾶν καί τῆς Σαακανούις – κό­ρης τοῦ Καθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἁγ. Ἰσαάκ τοῦ Μέγα (387-436), ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπόγονός του Ἁγ. Γρηγορίου Φωτιστοῦ τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας (302-325, μν. 30 Σεπτεμβρίου). Τά παι­δι­κά καί νεανικά χρό­νι­α του Ἁγ. Βαρδᾶν καί τῶν δύο ἀδελφῶν του –Ἁγ. Ἀμαγιάκ καί Ἁγ. Ἀμαζασπεᾶν πέ­ρασαν «ἐν παιδείᾳ καί νου­θε­σία Κυρίου» ὑπό τήν ἐποπτεία καί τήν φρον­τί­δα τοῦ μακαρίου παπ­ποῦ τους, καθώς καί μέ στρατιωτική ἐκ­παί­δευ­ση.

Ἐφ’ὅσον ὁ ἀρ­χον­τικός οἶκος τῶν Μα­μι­κο­νι­ᾶν κλη­ρο­νο­μι­κά κατεῖχε τήν θέση τοῦ ἀρχιστράτηγου τῆς χώ­ρας, ἐπρόκειτο ὁ Ἁγ. Βαρ­δᾶν νά διαδεχτεῖ τόν πατέρα του. Ὁ Ἁγ. Βαρ­δᾶν, ἀφοῦ νυμφεύτηκε, ἀπέκτησε μία κόρη – τήν Ἁγ. Βαρδενή – Σου­σα­νίκ, ἡ ὁποία στό μέλλον θά ἀκολουθοῦσε τά μαρτυρικά ἴχνη τοῦ πατέρα της.

Ἡ πάνσοφη Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἑτοίμαζε τόν Ἁγ. Βαρδᾶν νά εἶναι αὐτός ὁ ὑπερασπιστής τῆς Ἐκκλησίας σέ μία κρίσιμη ἐποχή, κατά τήν ὁποία θά κρινόταν τό ἄν ἡ Ἀρμενία θά Continue reading “Άγιος Μεγαλομάρτυς Βαρδάν (St Vardan) της Αρμενίας & η συνοδία του, Μάρτυρες στην Αρμενία (+451) – 17 Οκτωβρίου”